Voorwaarden voor deelname, toekenning van gebruiksrechten en informatie over gegevensbescherming voor de campagne "Jever Best of Fans’


CAMPAGNE-ORGANISATOR

De campagne wordt georganiseerd door de Radeberger Gruppe KG, Darmstädter Landstr. 185, 60598 Frankfurt am Main, Duitsland.


DEELNEMERS

Ieder persoon van 18 jaar of ouder heeft recht tot deelname, met uitzondering van werknemers van de organisator, gelieerde ondernemingen en samenwerkingspartners en hun familieleden.


DEELNAME

Houdt in dat een, door de deelnemer gemaakte, foto wordt geüpload. De foto's moeten aan de volgende criteria voldoen:

- Derden mogen niet worden afgebeeld op een manier die hen herkenbaar maakt.
- Minderjarigen mogen niet worden afgebeeld.
- Er mogen geen concurrerende producten of merken van derden worden afgebeeld.

Gelieve ook geen foto's insturen die duidelijk bewerkt zijn (waarbij delen zijn toegevoegd of verwijderd). Ook het uploaden van foto's met illegale, discriminerende, beledigende of anderszins ongepaste inhoud is niet toegestaan.
De foto's worden pas goedgekeurd na een beknopte controle door de organisator. De organisator behoudt zich het recht voor om individuele foto's zonder opgaaf van redenen niet goed te keuren of te verwijderen.
De voor deelname vereiste persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, adres) moeten volledig en correct zijn.


PUBLICATIE VAN FOTO'S

Alle geüploade en goedgekeurde foto's zullen voor onbepaalde tijd publiekelijk zichtbaar zijn in de rubriek "Best of Fans" op de website www.jever-beer.com.


BEVESTIGING DOOR DE DEELNEMER

Door zijn/haar inzending te uploaden, bevestigt de deelnemer dat hij/zij eigenaar is van alle rechten op de foto of dat hij/zij toestemming heeft gekregen om de foto te uploaden in het kader van de campagne. Hij/zij garandeert tevens dat de foto vrij is van rechten van derden en, in geval van de aanwezigheid van andere personen op de foto, geen inbreuk maakt op de persoonlijke wetgeving. Bovendien bevestigen zij dat iedere andere persoon die op de foto te zien is, instemt met het gebruik/publicatie van de foto door de organisator als onderdeel van de campagne.


VERLENING VAN GEBRUIKSRECHTEN

De deelnemer verleent de organisator het exclusieve recht om de foto in bewerkte en onbewerkte vorm te gebruiken, met of zonder vermelding van zijn naam, in alle media (online (website, sociale media, enz.) in reclame, enz.) in verband met de campagne en draagt alle bijbehorende gebruiksrechten over aan de organisator, zonder beperkingen ten aanzien van tijd en plaats. De rechten worden gratis verleend en omvatten het recht van overdracht aan derden die door de organisator zijn gecontracteerd of met hem zijn verbonden.


PRIJS

Per kalenderkwartaal één Jever-fanpakket met daarin diverse artikelen uit onze Jever shop ter waarde van ca. 100 euro (geen contante uitbetaling of vervangende prijs mogelijk).


VASTSTELLING EN MEDEDELING VAN DE WINNAARS/ OPEISEN VAN DE PRIJS

Aan het einde van elk kalenderkwartaal wordt willekeurig een winnaar gekozen, die kort daarna via e-mail op de hoogte wordt gebracht. De prijs wordt na overleg met de winnaar, per post verzonden.


VOORTIJDIGE BEËINDIGING, UITSLUITING

- De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of opgaaf van redenen te annuleren of te beëindigen. Dit geldt met name indien een goede uitvoering om technische of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. In een dergelijk geval kunnen de deelnemers geen rechten doen gelden jegens de organisator.
- De organisator behoudt zich het recht voor deelnemers van de wedstrijd uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval van overtreding van de deelnemingsvoorwaarden.
- De organisator behoudt zich het recht voor de deelnemingsvoorwaarden te wijzigen of de termijn te verlengen of te beperken of de inhoud van de prijzen te wijzigen, mits daarvoor objectieve redenen bestaan en de wijziging redelijk is. De organisator zal eventuele nieuwe voorwaarden bekendmaken op www.jever-beer.com.


AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover wettelijk toegestaan, is elke aansprakelijkheid van de organisator uitgesloten.


DIVERSEN

- Indien afzonderlijke bepalingen van deze deelnamevoorwaarden ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht.
- Het Duitse recht is van toepassing.
- Door deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden.


GEGEVENSBESCHERMING

De persoonsgegevens van de deelnemers worden verwerkt voor de uitvoering van het vergelijkend onderzoek en voor de registratie van de correcte uitvoering ervan, en kunnen ook worden doorgegeven aan dienstverleners. De persoonsgegevens van de deelnemers worden in het algemeen bewaard tot zes maanden na de datum van inschrijving. De gegevens van de winnaars worden voor bewijsdoeleinden gedurende tien jaar bewaard. Aangezien in het kader van de campagne gebruiksrechten worden overgedragen aan de organisator, kunnen gegevens ook als bewijs daarvan worden opgeslagen voor de duur van de toekenning van de rechten. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), c) en f), van de GDPR.

De deelnemer heeft het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en verzet (art. 15-21 GDPR), en indien nodig op intrekking van eerder gegeven toestemming (art. 7 GDPR) en om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 GDPR). De functionaris voor gegevensbescherming van de organisator is te bereiken op: . Meer informatie over gegevensbescherming is beschikbaar op www.jever-beer.com en www.radeberger-gruppe.de.